مشاوره رایگان: ۸۸۳۱۴۵۳۲/ ۸۸۳۱۴۵۳۲ (۰۲۱)

دسته بندی :

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل افزايش اعتبار صورت هاي مالي است. ‏اجراي اين نقش، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد در جامعه قرار مي دهد.

اعتبار ‏دادن به صورت هاي مالي به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابيليت اتكاي آنها ‏ست. افرادي صلاحيت افزايش صورت هاي مالي را دارند كه:‏

اولاً: صلاحيت فني لازم براي اجراي يك رسيدگي را داشته باشند.‏

ثانياً: مستقل از شركت مورد رسيدگي باشند تا جامعه نسبت به واقع بيني و بي ‏طرفي آنان اطمينان حاصل كند.‏

بیشتر بخوانید »»» تشکیل پرونده کد اقتصادی

استفاده از عبارت حسابرسي شده در صورت هاي مالي به اين معناست كه ‏ترازنامه، صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته و صورت گردشي وجود نقد شركت ‏همراه يك گزارش حسابرسي است كه توسط حسابرسان مستقل تهيه شده كه در آن ‏نظر حرفه اي خود را نسبت به مطلوبيت ارائه صورت هاي مالي شركت اظهار كرده اند.

خدمات حسابرسی
خدمات حسابرسی

اظهار نظرهای متفاوتی در حسابرسی وجود دارد. انواع آن شامل:

 • اظهار نظر مردود
 • اظهار نظر مشروط
 • اظهار نظرمقبول
 • عدم اظهار نظر

انواع حسابرسي از نظر تابعيت سازماني:‏

 • خدمات حسابرسی مستقل:

اين نوع حسابرسي توسط افرادي مستقل از شركت صورت ‏مي پذيرد كه كاركنان واحد مورد رسيدگي نمي باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد ‏رسيدگي نيست.‏

بیشتر بخوانید »»» ارائه خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره
 • خدمات حسابرسی داخلي:

معمولاً اين نوع حسابرسي در مؤسسات بزرگ مشاهده مي ‏شود. حسابرسان داخلي در اركان مؤسسات مورد حسابرسي هستند و در چارت ‏سازماني مؤسسه جايي براي آنان در نظر گرفته شده و حدود وظايف و اختيارات آنان ‏روشن شده است.‏

هدف اصلي حسابرسي داخلي، ارزيابي نحوه انجام وظايف محول بر واحدهاي ‏مختلف مؤسسه است. كاركنان حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر مدير عامل يا مقام ‏ارشد ديگري مي باشند.

خدمات حسابرسی
خدمات حسابرسی

اين موقعيت بالا در ساختار سازماني مؤسسه، اطمينان مي ‏دهد كه حسابرسان داخلي به اكثر واحدهاي مؤسسه دسترسي داشته باشند. لازم ‏است حسابرسان داخلي مستقل از رؤساي قسمتها و مديراني باشند كه كار آنان را ‏حسابرسي مي كنند.‏

بیشتر بخوانید »»» شرکت حسابداری ، موسسه حسابداری

انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار:

 • حسابرسي الزامي:

  مانند حسابرسي شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات ‏بورس اوراق بهادار تهران.‏

 • حسابرسي اختياري:

  در چنين حالتي انجام حسابرسي يك كنترل اختياري است و ‏مي تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.‏

‏ انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي:‏

 • ‏حسابرسي صورت هاي مالي:

عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به ‏مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري.

اين نوع ‏حسابرسي كه توسط مؤسسات حسابرسي صورت مي پذيرد، بررسي صورت هاي مالي ‏شامل ترازنامه، صورت هاي سود و زيان يا سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد و ‏يادداشت هاي همراه را شامل مي شود.‏

بیشتر بخوانید »»» گزارش فصلی و ارزش افزوده در حسابداری شرکتی
 • خدمات حسابرسی رعايت:

حسابرسي رعایت عبارت است از جمع آوري و ارزيابي شواهد ‏به منظور دستيابي به يافته هايي در خصوص رعايت قوانين و دستور العمل ها و ارائه ‏گزارش در اين رابطه.

لازم به ذكراست كه معيار در حسابرسي رعايت از پيش تعيين شده ‏است . اين معيار مي تواند در قالب قوانين مالياتي و از اين قبيل باشد. از اين رو حسابرسي هيچ گونه نقشي در رابطه با ‏تعيين و تشخيص معقول با مناسب بودن معيار ندارد.‏

‏ انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي
‏ انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي
 • خدمات حسابرسی ويژه:

نوع خاصي از حسابرسي است كه موضوعي مشخص و از پيش ‏تعيين شده را بررسي مي كند و ممكن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه ‏حسابرسي شونده و يا غير از آن صورت پذيرد.

از جمله مواردي كه اين نوع حسابرسي ‏انجام مي گيرد عبارت است از:‏

 1. ‏كشف تقلب و سوء استفاده كاركنان يا مديريت در شركت
 2. مطابقت صورت هاي مالي با قرادادهاي منعقده.‏
 • خدمات حسابرسی عملياتي:

فرايندي است منظم و با قاعده كه به ارزيابي كارآيي، اثر ‏بخشي، و رعايت صرفه هاي اقتصادي يك سازمان چارچوب كنترل هاي مديريتي و گزارش ‏نتايج ارزيابي همراه با ارائه پيشنهادات و توصيه هاي اصلاحي به افراد ذيصلاح مي پردازد ‏و نهايتاً منجر به استفاده بهينه از منابع سازماني و ارتقاء بهره وري آن خواهد شد.‏

 بیشتر بخوانید »»» مالیات حقوق

عموماً حسابرسان در حسابرسي عملياتي در مورد كليه علميات شركت اظهار نظر ‏نمي كنند، بلكه يافته ها و نتيجه گيريهاي خود را در مورد عملكردها، فرايندها و روش ‏هاي كنترل داخلي خاص كه مي تواند بطور كارا تر و اثر بخش تر انجام گيرد بيان مي كنند.

تا كنون در ايران حسابرسي عملياتي به شكل گسترده انجام نپذیرفته، در ‏صورتي كه امكانات اجراي اين نوع حسابرسي فراهم آيد، انتظار مي رود مزاياي  اين نوع حسابرسي که شناسايي آن دسته از هدف ها، سياست ‏ها و روش هاي سازماني كه تا كنون تعريف نشده باقي مانده اند، فراهم آيد.

خدمات حسابرسی عملياتي
خدمات حسابرسی عملياتي
 • حسابرسي مبتني بر سيستم:‏

ويژگي اصلي اين نحوه عمل، اتكاء بر سيستم كنترل داخلي به عنوان مبنايي جهت ‏حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات منعكسه در حساب هااست.

در اين روش، ‏كنترل هاي داخلي به منزله يك منبع جديد شواهد حسابرسي در كنار آزمون هاي ‏تفصيلي، نقش اساسي پيدا مي كنند.

بدين لحاظ هر گاه كنترل هاي داخلي صاحبكار ‏موثر ارزيابي گردد، حسابرس قادر خواهد بود براي كسب بخشي از اطمينان لازم در مورد ‏صحت سوابق حسابداري به كنترل هاي مزبور اتكا نمايد.‏

 • حسابرسي مبتني بر ريسك:

در اين روش با استفاده از روش هاي آماري، ميزان ‏شواهد مورد لوزم جهت ارائه اظهار نظر تعيين مي شود و با در نظر گرفتن سطح اطمينان ‏و پيش بيني زمان و هزينه، استراتژي كلي حسابرسي پايه ريزي مي شود.

استفاده از ‏روش مذكور مزايايي چون كاهش هزينه و زمان عمليات جسابرسي را به همراه خواهد ‏داشت.‏

قابل ذكر است كه هم اكنون روش حسابرسي مورد استفاده در ايران، حسابرسي ‏مبتني بر سيستم مي باشد.‏

حسابرسي مبتني بر ريسك
حسابرسي مبتني بر ريسك

خدمات حسابرسی شامل موارد زیر است:

 • حسابرسی مالی که همان حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها، سازمان امور مالیاتی کشور و پیمانکاران که در برخی موارد کارفرمایان از آن ها گزارش حسابرسی طلب می کنند.
 • حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد قوانین مالیاتی
 • حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی وغیر مالی توجه می گردد و بررسی نتایج آن منجر به بهبود فرآیند های کسب وکار در واحد تجاری و افزایش کارایی کارکنان، بهبود فرآیندهای داخلی و در نهایت افزایش درآمد واحدهای تجاری میگردد.
 • حسابرسی داخلی که به عنوان زیر مجموعه واحد تجاری وظیفه انطباق فرآیند های مالی با استانداردهای حسابداری، برقراری کنترل های داخلی مناسب و ارزیابی آن را بر عهده دارد.
  گزارش ایرادات معمولا به کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره ارائه شده و در خصوص رفع آنها تصمیم گیری صورت می گیرد.

بنابراین برای رفع نیاز های حسابرسی خود باید به افراد حرفه ای در این کار که دارای مجوز حسابرسی هستند مراجعه نمایید.


دیگر مقالات مفید سایت نوین ارقام:

برای مشاهده سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار  اینجا کلیک کنید

اطلاعات تماس :

ایمیلinfo@novinacc.com

تلفن ثابت : ۷۷۹۲۱۳۵۲ – ۷۷۹۰۸۷۳۳ – ۷۷۹۲۹۸۱۰ 

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۳۲۷۷۳

آدرس : تهران، نبش اتوبان نواب، خیابان محبوب مجاز شرقی، پلاک 261، طبقه اول، واحد 5


Source

سایر مقالات موسسه نوین ارقام ماندگار تراز

      ثبت شرکت خصوصی

ثبت شرکت خصوصی

راه اندازی شرکت خصوصی یک سرمایه گذاری هیجان انگیز است. که نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد. ثبت شرکت

ادامه مطلب »

ثبت شرکت مدلینگ

ثبت شرکت مدلینگ یکی از مواردی است که برای ورود به دنیای مدلینگ بسیار مهم است. ثبت شرکت مدلینگ به معنای

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *